Hållbarhetsrapport 2023

Denna hållbarhetsrapport gällande räkenskapsåret 2023 utgör en integrerad del av förvaltningsberättelsen för Ljungberg Fritzoe AB och är daterad den 29 februari 2024.

Affärsidé & Vision

Ljungberg Fritzoe strävar som marknadsledare att erbjuda det bästa sortimentet, service och kompetens, och att vara det självklara valet för både kunder och leverantörer.

Året som gått (2023)

Under 2023 har vi vidtagit flera åtgärder för att bli en mer hållbar verksamhet.

Exempelvis har vi:

• Påbörjat övergången från dieseltruckar till eltruckar.

• Bytt ut vår bilflotta till el- och hybridfordon.

• Klimatkompenserat all frakt.

• Inlett processen för miljö- och hållbarhetsdiplomering enligt SUSA.

• Ökat andelen PEFC/FSC-certifierade artiklar i vårt sortiment.

• Påbörjat försäljning av den 100% återvinningsbara byggskivan Recoma, tillverkad av industriellt spill.

Miljö- och hållbarhetspolicy

Utöver att följa relevanta lagar och riktlinjer så har vi följande strategier och policies för att uppnå Ljungberg Fritzoe AB:s etiska riktlinjer som berör miljö- och hållbarhet;

Internt arbete

Vi skall hålla vår personal välutbildade i miljö- och hållbarhetsfrågor så de har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt. Kontinuerligt utbildar vi vår personal gällande FSC- och PEFC certifieringar.

Timmerförordningen (EUTR)

Vi arbetar enligt timmerförordningen för att motverka olovlig skogsavverkning och detta uppnår vi genom att granska våra leverantörer och bedöma riskerna kring leverantörerna och de länder dessa finns i. Bedömningen ska baseras på dokumentation inhämtad från leverantören och från fysiska besök hos leverantören. Positiva effekter av detta är förhindrande av förlorade inkomster och andra uteblivna vinster, samt förhindrande av avskogningar, klimatförändringar och förluster för den biologiska mångfalden. Socialt sett är olaglig skogsavverkning ofta kopplad till konflikter om mark och resurser, minskad makt för lokal- och ursprungsbefolkningar samt väpnade konflikter.

FSC- och PEFC- certifieringar

PEFC är världens största organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. FSC står för ”Forest Stewardship Council®” och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. I och med dessa certifieringar ställs det krav på att vi arbetar efter fastställda rutiner som bidrar till en hållbar och spårbar leverantörskedja. Vårt arbete med detta säkerställs via en tredjepart som utför revisioner årligen. Vår strävan är att huvuddelen av våra produkter ska vara FSC- eller PEFC- certifierade. Detta är särskilt viktigt för oss när vi utför inköp från länder utanför EU då den är bättre kontrollerad genom att den är tredjepartsgranskad. I de fall leverantören inte är certifierad skall vi tillse att produkten kommer från ansvarstagande leverantörer och att produkten framställs med minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljövarudeklarationer (EPD)

I och med kraven att nybyggnationer ska kunna klimatdeklareras så har vi hög prioritet på att få in miljövarudeklarationer från våra leverantörer samt bidra till påtryckning så att de upprättar miljövarudeklarationer för deras produkter. Vi arbetar även med dessa frågor på koncernnivå.

Miljövarudatabaser och Byggvarudeklarationer

Vi strävar efter att i så stor mån som möjligt att deklarera våra produkter på miljövarudatabaserna BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus och Svanens husproduktportal. Detta gör vi för att våra kunder alltid ska känna sig säker med att använda våra produkter och för att vi ska kunna ha koll på innehållet i våra produkter så att dessa inte bidrar till negativa effekter på miljö och hälsa. I samband med deklarationerna av våra produkter upprättar vi även byggvarudeklarationer för dessa. De är digitala och finns tillgängliga både på vår hemsida och digitalt via BVD.

Utsläpp i samband med transport

Vi ska i den mån vi kan ha kontroll och en översyn på utsläppen i samband med transporter in och ut från lager. Detta gör vi genom att välja transportföretag som har stort fokus på dessa frågor, är transparenta avseende utsläppen samt de som klimatkompenserar. Avseende våra tjänstebilar ställer vi krav på att de ska vara laddhybrider eller elbilar.

Sociala förhållanden & Personal

En sund arbetsmiljö är kärnan i ett hållbart arbetsliv, och Ljungberg Fritzoe arbetar aktivt med arbetsmiljö, hälsa, rehabilitering, kompetensutveckling, jämställdhet och har nolltolerans mot kränkande särbehandling.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska främja trivsel och utveckling både yrkesmässigt och som individer. Vårt ständigt pågående arbetsmiljöarbete inkluderar skyddsronder och utbildningar, ledda av arbetsmiljöombud.

Hälsa och rehabilitering

Vi strävar efter att förbättra den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön för att främja personalens hälsa och välbefinnande. Genom förebyggande hälsoarbete och satsningar på friskvård stödjer vi våra medarbetare i att upprätthålla en sund livsstil.

Kompetensutveckling

Målet för vår kompetensutveckling är att varje medarbetare ska ha den bästa möjliga kunskapen för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att satsa på både bred och djup kompetens inom företaget. Årliga kompetensutvecklingsplaner utarbetas och följs upp löpande under året och vid medarbetarsamtal.

Jämställdhetsarbete

Ljungberg Fritzoes jämställdhetsarbete fokuserar på att skapa balans mellan könen och främja mångfald inom organisationen. Våra övergripande mål inkluderar lika arbetsvillkor, möjligheter till avancemang och likvärdiga anställnings- och kompetensutvecklingsmöjligheter för alla. För att säkerställa att dessa mål uppnås genomförs lönekartläggning, medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal.

Kränkande särbehandling

Vi tillämpar en nolltoleranspolicy mot kränkande särbehandling och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller mobbning. Detta arbete är integrerat i vår dagliga verksamhet och utvärderas regelbundet genom medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal.

CSR Policy

Ljungberg Fritzoe efterlever lagar och förordningar enligt FN:s "Global Compact". Vi tar ansvar för vår påverkan på samhället genom att främja mänskliga rättigheter, motverka korruption och sträva efter långsiktig hållbarhet som samarbetspartner och arbetsgivare. På uppmaning från Ljungberg Fritzoe AB ska leverantören kunna dokumentera att riktlinjerna efterlevs. Detta kan göras genom självdeklaration, uppföljningssamtal med Ljungberg Fritzoe AB och/eller kartläggning av arbetsförhållande vid produktionsanläggningar. Ljungberg Fritzoe AB kommer att begära in relevant dokumentation gällande leverantören och ursprunget av trävaran för att kunna utföra en riskbedömning. Riskbedömningen utförs för att se om det finns några risker med leverantören och deras produkter gällande mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö. Detta utförs även för att se så att virket är lagligt avverkat. Om oegentligheter upptäcks så vidtar vi lämpliga åtgärder för detta för att förhindra potentiella risker.

Antikorruption

Varken Ljungberg Fritzoe AB eller någon anställd ska erbjuda eller ta emot olovliga eller olagliga pengagåvor eller andra gåvor i syfte att uppnå affärsmässiga eller privata fördelar.

Undertecknat i Katrineholm den 29 februari 2024.